Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập to contact responsible.
Người phụ trách Hà Thị Thùy Linh
Cập nhật gần nhất 20/04/2022
Thời gian hoàn thành 1 ngày 14 giờ 30 phút
Thành viên 1
  • Chương 1: Chuỗi giá trị quản lý vận hành
  • Chương 2: Đo lường hiệu suất trong hoạt động và chuỗi giá trị
  • Chương 3: Chiến lược hoạt động
  • Chương 4: Quản lý công nghệ và vận hành
  • Chương 5: Thiết kế hàng hóa và dịch vụ
  • Chương 6: Thiết kế chuỗi cung ứng
  • Chương 7: Lựa chọn quy trình, thiết kế và cải tiến
  • Chương 8: Thiết kế cơ sở vật chất và công việc
  • Chương 9: Dự báo và lập kế hoạch nhu cầu
  • Chương 10: Quản trị công suất
  • Chương 11: Phân tích quy trình và sử dụng hiệu quả tài nguyên
  • Chương 12: Quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng
  • Chương 13: Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics
  • Chương 14: Quản lý tài nguyên
  • Chương 15: Lập kế hoạch sản xuất và sắp xếp trình tự công việc